Generationsskifte

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Om – och i så fall hur – nästa generation ska ta över ägar- och ledarskap i det företag som föräldrarna har byggt upp är frågor som de oundvikligen behöver förhålla sig till.

Många komplexa frågor att hantera

Ett generationsskifte innehåller många komplexa frågor och det behövs vanligen gott om tid för reflektion och diskussion innan beslut kan fattas. När exempelvis aktier ska skiftas från föräldrar till syskon uppstår en mängd frågor av ”teknisk” karaktär. Aktierna måste värderas. Kompensation till syskon som inte ska bli delägare måste på något sätt finansieras.  Syskon som blir delägare bör ha ett aktieägaravtal som reglerar samägandet. Men ett skifte av aktier har också personliga, och därmed känslomässiga, dimensioner. Det är ett stort beslut att lämna (även en del av) ägandet i ett företag som inte bara ger en inkomst, utan också en mening med tillvaron och en identitet. På motsvarande sätt kan det kännas utmanande att stå inför valet att ta över ”föräldrarnas” företag eller att välja en annan väg i livet. Till detta kommer den kanske svåraste frågan av alla: hur säkerställer vi att skiftet blir rättvist så att vi kan hålla sams inom familjen?

Börja med de personliga och känslomässiga frågorna

Självklart kan de tekniska frågorna vara nog så knepiga och det kan ta tid att hitta fram till bra lösningar. Men här finns både regelverk att luta sig mot och experter av olika slag som kan hjälpa till med lösningar. Därför är det i stort sett aldrig dessa frågor som sätter käppar i hjulet. Det som gör att processen kring ett generationsskifte kör fast – eller inte alls kommer igång – är vanligen de personliga, känslomässiga frågorna. De är svåra att sätta ord på, konkretisera och därmed hantera. Därför adresseras de ofta inte alls, vare sig av rådgivare eller av ägarfamiljerna själva. Istället läggs fokus på tekniken. Faran med att ensidigt fokusera på de ”tekniska” frågorna är dock att tid och pengar läggs på en lösning som i ”teknisk” mening är oklanderlig, men som i sig självt inte är tillräcklig. För att generationsskiftet ska lyckas måste de personliga, känslomässiga frågorna hanteras parallellt. Ofta är det till och med en fördel att börja med dem.

Säkerställ samstämmighet innan genomförandet

Först när samtliga i familjen förstår innebörden av, är överens om och känslomässigt förberedda på den valda lösningen är det dags att genomföra den rent tekniskt. Detta är processer som tar tid och just därför är det så viktigt att börja diskutera frågorna långt (helst åtminstone ett par år) innan generationsskiftet ska genomföras i praktiken. Gör man det finns goda förutsättningar för ett lyckat generationsskifte, det vill säga ett samägande som gynnar både familj och företag.

Typiska utmaningar

När ägande och ledning av företaget går vidare inom familjen måste många frågor hanteras. Det kan ofta ta flera år innan en familj har diskuterat igenom alla komplexa frågor och kommit överens om hur skiftet ska gå till. I denna process finns jag med som expert och facilitator.

Typiska utmaningar är att

  • hantera förändrade roller, till exempel att lämna över vd-rollen till nästa generation.
  • bestämma hur mycket av ägandet som ska skiftas och vilka familjemedlemmar som ska ta över. Alla kanske inte kan eller vill.
  • säkerställa rättvisa mellan syskon eller familjegrenar.
  • skapa former för effektiv samverkan, såväl mellan delägarna som mellan ägare, styrelse och företagsledning.
  • skapa en samsyn kring rättigheter och skyldigheter för ägare, styrelseledamot och anställd.

Bilden illustrerar hur frågorna kan förhålla sig till varandra i tiden:

Delägarna måste inte vara släkt

I vissa uppdrag hjälper jag privata företag som inte är familjeföretag, exempelvis med förberedelser för att ta in eller lösa ut delägare. Följande frågor blir då aktuella:

  • ägarnas förväntningar på varandra
  • samstämmighet kring företagets framtid, ägardirektiv och aktieägaravtal
  • plan för kommande utökning av ägarkretsen
  • hur organisationen ska informeras om ägarförändringen

Samarbete med kompletterande expertis

I många fall behövs experter inom exempelvis juridik, skatt eller finansiering som ett komplement till i min rådgivning. Jag har ett stort nätverk av kunniga och erfarna experter inom en rad olika områden som jag då samarbetar med.

Mer om generationsskifte

Hösten 2018 var jag gäst i SvD:s Ekonomistudion med anledning av att min nya bok om generationsskiften kommit ut. Här kan du se intervjun (öppnas i ny flik).

Läs mer om boken